Skip to main content

1. Inledning

Varför har vi en integritetspolicy?
3N Produkter AB (benämns nedan ”3N Produkter AB” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Integritetspolicyn innehåller information som ska tillhandahållas enligt EUs Dataskyddsförordning 2016/679 (ofta kallad ”GDPR”) för att säkerställa en öppen och transparent behandling av dina personuppgifter. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
3N Produkter AB, org nr 556312-6316, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter såsom personuppgiftsansvarig. 3N Produkter AB är moderbolag med ett dotterbolag Smålands rotfrukter AB. 3N Produkter ABs kontaktuppgifter är:

Telefonnummer: 042-38 60 30

Adress: Knut Påls väg 19, 256 69 Helsingborg

2. Vilka personuppgifter samlar vi in

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

3N Produkter AB hanterar uppgifter om dig som representant för företagskunder och leverantörer. De uppgifter om dig som vi sparar, omfattar uppgifter om ditt namn, företagsnamn, telefonnummer, företagets postadress och e-mailadress.

Om du är kontaktperson hos ett kundföretag till 3N Produkter AB, sparar vi även uppgifter om när någon av 3N Produkter ABs representanter (säljare) har besökt dig. För det fall att du som kundrepresentant använder 3N Produkter ABs webbhandelstjänst hanterar vi även dina inloggningsuppgifter.

Du har emellertid ingen skyldighet att uppge dina personuppgifter till 3N Produkter AB, utan 3N Produkter ABs ändamål med behandlingen är endast att underlätta och effektivisera kommunikationen med företagskunder och leverantörer. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, behöver 3N Produkter AB underlåta att behandla kontaktpersoners personuppgifter alternativt efterfråga andra kontaktpersoner hos ditt företag.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Nedan förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller cookies.

Cookies

3. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kontaktperson hos ett företag som samarbetar och/eller har avtal med 3N Produkter AB, antingen som kund eller som leverantör. 3N Produkter AB lämnar bl a information till våra samarbetspartner avseende 3N Produkter ABs verksamhet samt information om produkter och tjänster som 3N Produkter AB antingen köper eller säljer.

I fråga om kundföretag avser kontakter med dig att kunna lämna information om produkter, priser och kampanjer samt att hantera beställningar. Behovet av effektiv kommunikation med företagskunder kan också avse kontakt vid brådskande återkallelser av produkter.

I fråga om leverantörer avser kontakter med dig att hantera beställningar av produkter och/eller tjänster.

Om du besöker 3N Produkter AB, har vi även ett besökssystem där du själv registrerar dig som besökare och vem du ska träffa. Ändamålet med besökssystemet är att kunna hålla reda på vilka personer som befinner sig i företagets lokaler av säkerhetsskäl.

4. Information som vi delar

Vi delar som regel inte dina personuppgifter med någon utomstående. Det kan dock förekomma att våra IT-leverantörer i samband med tillhandahållandet av IT-tjänster har tillgång till personuppgifter och annan information i IT-system när de tillhandahåller drifts- eller supporttjänster. Sådana IT-leverantörer hanterar dock inte dina personuppgifter för egna ändamål, utan bara på 3N Produkter ABs uppdrag.

Berättigat intresse

Din rättsliga grunden för 3N Produkter ABs hantering av dina personuppgifter som kontaktperson för 3N Produkter ABs samarbetsföretag är 3N Produkter ABs berättigade intresse (intresseavvägning), enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 (f). 3N Produkter ABs berättigade intresse är att 3N Produkter ABs behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att underlätta och säkerställa en effektiv kommunikation mellan 3N Produkter AB och dig som kontaktperson/representant för partners och företag på ett ändamålsenligt sätt.

6. Hur länge kommer vi att lagra dina personuppgifter?

Dina personuppgifter gallras/raderas enligt följande:

När du upphör att vara representant/kontaktperson för 3N Produkter ABs samarbetsföretag, då gallras/raderas dina personuppgifter.
När 3N Produkter ABs samarbete med aktuellt samarbetsföretag som du representerar upphör, då gallras/raderas dina personuppgifter.
Om du i samband med besök hos 3N Produkter AB har registrerat dig som besökare, raderar vi de uppgifter du lämnar samt perioden för ditt besök senast dagen efter ditt besök.

7. Dina övriga rättigheter

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att av 3N Produkter AB få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss, och i så fall få tillgång till personuppgifterna och informationsbehandlingen, exempelvis ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse
Om du anser att de personuppgifter som 3N Produkter AB har om dig är felaktiga, exempelvis uppgift om namn och adress, har du rätt att få uppgifterna rättade och kompletterade.

Rätt till radering
Du har rätt att få sina personuppgifter raderade, exempelvis för det fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, med undantag för lagring. Du kan utöva denna rättighet om du exempelvis bestrider dina personuppgifters korrekthet eller om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på Dataskyddsförordningens artikel 6.1 e eller f (intresseavvägning), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som dig och som du har tillhandahållit 3N Produkter AB, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att behandlingen sker automatiserat och att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal.

8. Överföring av personuppgifter till tredjeland

Som policy behandlar 3N Produkter AB endast personuppgifter inom EU/EES. För det fall att personuppgifter ändå skulle komma att behandlas utanför EU/EES, kommer det endast att ske förutsatt att det är tillåtet enligt Dataskyddsförordningen och under förutsättning att EU-kommissionen bedömt att det föreligger adekvat skyddsnivå i tredjelandet, efter att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen eller att annan grund för sådan överföring enligt Dataskyddsförordningen är tillämplig.

9. Ändringar i denna integritetspolicy

3N Produkter AB kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lagar och regler eller om det behövs med hänsyn till förändringar i 3N Produkter ABs verksamhet.

Vid sådana förhållanden kommer 3N Produkter AB att på lämpligt sätt se till att tillhandahålla information till dig som berörs av ändringarna enligt tillämpliga krav. Aktuell information kommer att finnas tillgänglig i denna integritetspolicy, på 3N Produkter ABs webbplats och/eller tillhandahållas på andra sätt.

10. Efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Tveka inte att kontakta 3N Produkter AB om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen inte har tillgodosetts, har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om hur det går till finner du på www.datainspektionen.se.

11. Kontakt

Du är välkommen att kontakta 3N Produkter AB om du har synpunkter eller frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna integritetspolicy. Vi kan kontaktas på: info@aviko.se